Parterapi

Privata psykologer i centrala Göteborg

Startsida / Parterapi

Parterapi i centrala Göteborg

Upplever ni att närheten till varandra minskat och att kommunikationen inte längre är som den brukade? Känner ni att känslorna av kärlek och värme alltmer bytts mot frustration, irritation och besvikelse? Kanske hamnar ni alltför ofta i konflikt eller missförstånd?  Eller står inför utmaningar som olika behov av närhet, skillnader mellan er i hur ni löser problem eller en minskad sexuell lust? 

Clara & Helga, parterapeuter i Göteborg
Clara & Helga, parterapeuter i Göteborg

Ibland kan vardagens krav och omständigheter i livet komma emellan och skapa osäkerhet i relationen. Det är då vanligt att börja tänka mycket på relationens vara eller inte vara: om ni fortfarande har gemensamma mål och drömmar, om ni kommer kunna hitta tillbaka till varandra, om sexlusten kommer att komma tillbaka, om ni överhuvudtaget kan leva tillsammans om problemen fortsätter?

Om ni känner igen er kan det vara läge att söka hjälp.  Genom parterapi på vår mottagning i Göteborg kan ni få hjälp att förstå mer om era utmaningar och därigenom bygga en starkare relation. 

Även om ni har tagit beslutet att gå skilda vägar eller redan har separerat, kan parterapi eller relationsarbete vara till nytta för att främja ett bättre samarbete och underlätta övergången. Vi rekommenderar att söka parterapi innan relationen når en akut kris, medan ni fortfarande båda två känner er motiverade till att vara kvar i relationen, men även om ni redan befinner er i en sådan krissituation kan vi hjälpa er vidare. 

Parterapi kan vara bra också för er som vill fördjupa er kärlek och känsla av närhet till varandra eller på andra sätt utveckla er relation för att förebygga avstånd eller konflikter i framtiden. Förebyggande parterapi, relationsarbete och parbesiktning, är begrepp som blivit allt vanligare på senare år och handlar om att i relationsarbete utforska styrkor och problemområden för att förstå varandra bättre och förebygga kommande relationskriser/problem.

Har ni tidigare gått i familjerådgivning eller sökt hjälp via familjemottagning? Det utesluter inte att ni också kan vara hjälpta av parterapi hos oss. 

Så går parterapi hos oss till

Innan vi ses

Efter att ni bokat tid kommer ni att få varsitt frågeformulär som ni fyller i individuellt innan första besöket.

Första besöket

Du och din partner kommer tillsammans till psykologen vid första besöket. Bedömningsfasen inleds med att paret tillsammans med sin psykolog utforskar parets styrka och bakgrund, samt kartlägger områden som leder till konflikter och problem. Vi formulerar målen för parterapin tillsammans, många par önskar få en förbättrad kommunikation och öppenhet, att bli bättre på att förstå varandra och lösa sina konflikter på ett mer konstruktivt sätt.

Andra och tredje besöket

Var och en av er träffar psykologen individuellt varsin gång. Ni har då möjlighet att själva berätta om hur problemen i relationen upplevs ur ert eget perspektiv. Psykologen utforskar även ert eget mående och bakgrundshistoria.

Fjärde besöket

Er psykolog har nu sammanställt utmaningarna för er relation och presenterar den för dig och din partner gemensamt. Psykologen kan med hjälp av era individuella besök presentera er problematik och vad som håller igång den. Vi pratar om hur ni kan jobba vidare på egen hand, eller bli hjälpta av fortsatt parterapi.

Fortsättning

En del par känner efter bedömningsfasen att de har fått tillräckligt mycket hjälp för att kunna fortsätta jobba på relationen på egen hand, eller genom något enstaka återbesök. De flesta vill dock fortsätta träffa sin psykolog i parterapi under en kortare eller längre tid. Fortsättningen sker utifrån era önskemål och förutsättningar och vi lägger tillsammans upp en planering för vilka områden vi ska börja arbeta med. 

Parterapin inleds med en bedömningsfas 

Psykologpraktik i Göteborg.
Psykologpraktik i Göteborg.

Paret tillsammans med sin psykolog kartlägger problem- och konfliktområden samt utforskar parets styrkor och relationshistoria. Därefter träffar er psykolog var och en i paret individuellt för att få mer information om hur problem i relationen upplevs från respektive partners perspektiv samt utforska eget mående och bakgrund. Efter ett första gemensamt möte och varsitt individuellt samtal presenterar psykologen sin bild av problematiken och vad som håller igång den, sina tankar om hur ni skulle kunna bli hjälpta i en fortsatt parterapi eller hur ni skulle kunna fortsätta med relationsarbetet på egen hand. Därefter bokar vi om ni önskar in fortsatta parsamtal med regelbundna intervall utifrån era önskemål och förutsättningar. Målformuleringen gör vi tillsammans, men vanliga teman är önskan om förbättrad kommunikation, att lära sig förstå och acceptera varandra eller att komma fram till mer konstruktiva sätt att lösa konflikter. Det som skiljer IBCT från traditionell KBT är att acceptans och förståelse för varandra har större tonvikt än metoder som handlar om att förändra beteenden.

Vanliga fokusområden i behandlingen är att försöka förstå och bryta negativa beteendemönster, att lyssna på varandra och förstå den andres perspektiv, att ge uttryck för sina känslor och behov, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt problem- och konfliktlösning. I terapi får du och din partner träna er på relationsarbete genom att förstå hur era respektive reaktioner och beteenden påverkar varandra. Genom att bli mer medvetna om detta också kunna bryta till exempel upptrappning av konflikt eller stanna upp och lyssna på varandra i stället för att argumentera och förklara sig.

Parterapi i Göteborg.
Parterapi i Göteborg.

Förändring och acceptans

Behandlingen innefattar både förändring av beteende samt acceptans av varandra som de ni är. En stor del av arbetet sker mellan sessionerna på mottagningen då du och din partner får relationsarbeta vidare med övningar från er psykolog. Dessa kan handla om att agera annorlunda för att minska konflikter samt skapa en ökad acceptans för varandra och därmed få en bättre fungerande relation. Det är olika hur länge man går i parterapi. För en del är det bästa några enstaka parsamtal för att relationsarbeta med sina relationsproblem på egen hand, medan andra par behöver en längre och tätare kontakt. 

I parterapi arbetar vi utifrån terapiformen IBCT

IBCT, eller Integrative Behavioral Couple Therapy, är en metod inom parterapi som fokuserar på att förbättra relationen genom att hjälpa par att förstå och hantera sina känslor, beteenden och kommunikationsmönster på ett mer konstruktivt sätt.

Ibland kan relationer fastna i negativa mönster av kommunikation och interaktion, där konflikter och missförstånd ofta uppstår. IBCT syftar till att identifiera dessa mönster och hjälpa paren att bryta dem genom att lära sig nya sätt att kommunicera och samarbeta ("vi mot problemet").

En central del av IBCT är att hjälpa par att utveckla en större förståelse för varandras känslor och behov. Genom att lära sig att lyssna aktivt och visa mer förståelse gentemot varandra kan paret bygga en starkare känsla av samhörighet och förståelse.

IBCT använder också beteendeterapeutiska tekniker för att förstärka positiva beteenden och minska negativa beteenden i relationen. Det kan innebära att lära sig att ge varandra beröm och uppmuntran, att träna in nya och mer effektiva sätt att kommunicera  samt att arbeta med att identifiera och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Sammanfattningsvis fokuserar IBCT på att hjälpa par att förbättra sin relation genom att arbeta med känslor, beteenden och kommunikationsmönster på ett konstruktivt sätt. Genom att öka förståelsen för varandra och lära sig nya sätt att interagera kan paren skapa en mer tillfredsställande och givande relation.

Metoden är evidensbaserad, grundar sig i beteendeterapi och bygger på strategier för såväl beteendeförändring som acceptans. Vi som behandlare har HBTQ-kompetens (HBTQ+). Vi har också specifik kompetens gällande relationsproblem hos föräldrar, och är författare till boken "Må bra som förälder - psykologernas strategier för småbarnsåren". Att få barn innebär en stor omställning i livet som prövar många relationer och skilsmässa är vanligt bland småbarnsföräldrar. Ett utdrag från vårt kapitel om att vårda relationen finns att läsa här.


Digitalt stöd som komplement till parterapi (appen Birds)

Vi psykologer har också utvecklat innehållet till appen Birds Relationsen digital tjänst för att utveckla parrelationer och lösa relationsproblem med din partner. Appen finns att ladda ner i AppStore eller GooglePlay och kan användas helt på egen hand men också som stöd till parterapi hos psykolog.

Idén om att utveckla ett digitalt verktyg för par uppstod ur arbetet på vår mottagning, där vi såg att många par kommer i ett sent skede där problemen redan har växt sig stora. Vi använder Birds som ett stöd för de par som önskar arbeta mer på egen hand mellan sessionerna. Till exempel kan hemuppgifter ges i appen, som att göra en viss övning eller läsa informationsmaterial som är relaterat till det aktuella parets utmaningar. Mer information om appen finns på Birds relations webbsida

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Parterapi i centrala Göteborg

Parutveckling & Parbesiktning

För par i Göteborg finns förebyggande parterapi tillgängligt för att stärka och förbättra relationer innan större problem uppstår. Även känd som parbesiktning eller relationsarbete, syftar detta till att arbeta med relationen i ett tidigt skede för att förebygga framtida svårigheter. Att leva tillsammans är en utmaning och kräver kontinuerligt relationsarbete och kompromisser. Hos oss kan ni inte bara få stöd när ni redan upplever problem, utan också utveckla er relation för att möta framtida utmaningar. Det kan inkludera att förbereda sig för livsförändringar som att skaffa barn eller hantera olikheter som kan påverka er relation på lång sikt. Ta steget för att stärka er relation med förebyggande parterapi hos oss i Göteborg. 

Parbesiktning är en relativt nytt begrepp som har börjat få mer uppmärksamhet inom relationsterapi. Det innebär en form av regelbunden service för relationen, med syftet att förhindra att små problem växer till stora hinder. Vid en parbesiktning träffas ni för ett eller flera gemensamma samtal där ni ges möjlighet att tillsammans reflektera över er relation. Det handlar om att identifiera både era egna och era partners känsliga punkter för att förebygga konflikter. Dessutom fokuseras på att förbättra kommunikationsfärdigheter, såsom att lära sig att prata så att den andra vill lyssna och aktivt lyssna för att den andra ska känna sig hörd. Under sessionen ger psykologen feedback om era styrkor, olikheter och potentiella utmaningar. Detta hjälper er att fortsätta ert relationsarbete antingen genom fortsatt parterapi eller på egen hand. Målet är att ni ska känna er nöjda med er relation och komma ännu närmare varandra genom denna form av förebyggande vård. Sök efter parbesiktning i Göteborg för att stärka och utveckla er relation på ett tidigt stadium. Vi finns tillgängliga för att hjälpa er!

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Parterapi i centrala Göteborg

Psykologer som kan kärlek och relationer

Vi är särskilt utbildade i parterapi enligt IBCT, utöver vår kompetens som legitimerade psykologer med KBT-inriktning. Vi är privata psykologer i centrala Göteborg och erbjuder par med relationsproblem bedömning och parterapi.

Parterapi Online/Web

Vi erbjuder parterapi online/webb via videosamtal som komplement till besök på vår mottagning centralt i Göteborg. Läs mer om videosamtal.

Stärk er relation med appen Birds Relations

Birds är en helt digital tjänst för parutveckling. Vi, Helga och Clara, är psykologer och medgrundare till appen Birds Relations. Vi har utvecklat Birds för att göra den kunskap och den metod vi arbetar med i parterapi tillgänglig för fler. Du och din partner använder appen helt på egen hand, utan direktkontakt med psykolog. Birds Relations är en par-app som bygger på evidensbaserad parterapi av den form vi som kliniska psykologer arbetar med, IBCT.

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Parterapi i centrala Göteborg

Vad är parterapi?

Parterapi är en form av terapi där två personer, vanligtvis ett par, träffar en professionell terapeut för att diskutera sina relationella problem och utmaningar. Oavsett om det handlar om kommunikation, intimitet, förtroende eller något annat, kan parterapi hjälpa till att hitta lösningar och förbättra relationen. I Göteborg finns det många kvalificerade terapeuter som specialiserat sig på parterapi och som kan hjälpa par att återupprätta en hälsosam och lycklig relation.

Parterapi i Göteborg
Parterapi i Göteborg

En av de stora fördelarna med parterapi är att det ger par en trygg plats att diskutera sina problem utan att döma varandra. Terapeuten fungerar som en neutral tredje part som kan hjälpa till att tolka och förklara varje persons synpunkt. Detta kan göra det lättare för paret att förstå varandra och hitta en gemensam lösning.

Ett stort plus med parterapi är att den ger paret möjlighet att förbättra sin kommunikation. En vanlig orsak till problem i en relation är bristande kommunikation, och genom att delta i parterapi kan paret lära sig att kommunicera mer effektivt. Terapeuten kan ge råd om hur man ska uttrycka sina känslor och hur man kan lyssna på sin partner på ett effektivt sätt. Dessa färdigheter kan sedan appliceras utanför terapisessionerna och hjälpa paret att hantera sina problem på ett mer konstruktivt sätt.

Parterapi kan också hjälpa paret att förstå varandra bättre. Många gånger kan konflikter uppstå på grund av att parterna har olika uppfattningar om en viss situation eller händelse. Genom att diskutera dessa skillnader med en terapeut kan paret få en bättre förståelse för varandras perspektiv och därmed hitta en lösning som fungerar för båda parterna. I Göteborg finns det många terapeuter som har erfarenhet av att arbeta med par och som kan hjälpa dem att förstå varandra bättre.

En annan fördel med parterapi är att den kan hjälpa paret att återupprätta förtroendet för varandra. Detta kan vara särskilt viktigt om en av parterna har varit otrogen eller om det har funnits andra förtroendeproblem. Genom att diskutera dessa frågor i terapi kan paret hitta sätt att återuppbygga förtroendet och hitta en väg framåt tillsammans.

Slutligen kan parterapi vara till stor hjälp för par som vill lära sig att hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt. Många par upplever konflikter från tid till annan, men hur man hanterar dessa konflikter varierar mycket, och ibland kan man behöva hjälp utifrån. I Göteborg finns det många professionella terapeuter som har specialiserat sig på parterapi och som kan hjälpa par att hitta en gemensam väg framåt.

Relationsproblem i långvariga relationer


Att navigera genom en långvarig relation kan vara en komplex resa, kantad av både glädje och utmaningar. För att relationen ska blomstra krävs det att båda parterna tar hänsyn och kompromissar, men ibland kan hinder uppstå som är svåra att övervinna på egen hand. Särskilt när konflikter blir alltför vanliga eller när avståndet mellan partnerna börjar öka, kan det vara ett tecken på att det är dags att söka stöd utifrån för att återfå balansen i relationen.

I Göteborg finns det flera resurser tillgängliga för par som kämpar med sina relationer. Parterapi är en sådan resurs, som erbjuder en trygg och stödjande miljö där par kan utforska och adressera sina bekymmer på ett konstruktivt sätt. Genom att arbeta med en erfaren terapeut kan par lära sig att förbättra sin kommunikation, utveckla sina konflikthanteringsfärdigheter och lära sig att uttrycka sina behov och önskemål på ett konstruktivt sätt.

Kommunikationsproblem är vanligt förekommande i många relationer och kan förstärkas av olika uppfattningar och värderingar om olika ämnen. I en parrelation är det avgörande att kunna förstå och acceptera varandras olikheter för att skapa en hållbar grund för framtiden. Genom parterapi i Göteborg kan par få verktyg och insikter för att navigera genom dessa utmaningar och återupprätta förtroendet och närheten i sin relation.

Stora livsförändringar, såsom att få barn tillsammans eller gå igenom svåra upplevelser, kan också sätta press på en relation och utlösa konflikter och slitningar. I sådana situationer kan det vara till stor hjälp att söka stöd från en terapeut som kan hjälpa till att hantera de nya utmaningarna och stärka banden mellan parterna. Genom att investera i sin relation och vara öppen för att söka hjälp när det behövs, kan par skapa en sund och givande relation som kan stå emot livets prövningar.

Läs mer om relationsproblem och exempel på hur det kan vara. 

Vi erbjuder också parutvecklinggenom Förebyggande parterapi / Parbesiktning.

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Parterapi i centrala Göteborg

Utmana era relationsproblem

Relationer är komplexa och kräver ständig anpassning och kompromiss för att överleva och blomstra. Det är en resa som innebär att man delar både glädje och utmaningar med sin partner. Hos oss, som specialiserar oss på parterapi, möter vi par som kämpar med sina relationer, där problemen har vuxit sig stora och kräver extern hjälp för att lösas. Men den bästa lösningen är att inte låta det nå så långt. Genom att själva reflektera över utmaningarna i relationen och ta proaktiva steg för att förebygga större kriser kan man bygga en starkare grund för framtiden.

Under förälskelsens tid är det lättare att se förbi varandras olikheter och fokusera på det som förenar. Men när vardagen tar vid och förälskelsens rosaskimrande slöja lättar, blir det tydligt att relationen också kräver ansvar och kompromiss. Det är vanligt att de egenskaper hos ens partner som en gång lockade en kan bli källan till frustration och irritation längre fram i relationen. Det kan handla om olikheter i rutiner och prioriteringar eller hur man vill att vardagen ska se ut.

Genom att söka parterapi hos oss i Göteborg kan ni få verktyg och stöd för att navigera genom dessa utmaningar och bygga en starkare och mer hållbar relation. Ta kontroll över er relation och investera i dess framtid redan idag.


Sara 

"Jag känner mig så frustrerad över att det alltid verkar vara jag som måste ta initiativet för att vi båda ska kunna trivas här hemma. Igår kom Fredrik hem och berättade att han skulle iväg och träffa sina kompisar på kvällen för en spontan utekväll, utan att ens ha diskuterat det med mig i förväg. När jag konfronterade honom om varför han inte sagt något, skyllde han bara ifrån sig och sa att han glömt bort och att jag minsann också har haft mina egna aktiviteter den senaste tiden. Trots att jag föreslagit att vi ska använda en gemensam kalender och ha avsatt tid för egentid, verkar mina försök till samarbete bara mötas av tystnad. Och när jag, ibland flera månader i förväg, försöker planera något med mina vänner eller föreslår att vi ska få barnvakt för att gå på en konsert tillsammans, verkar han stressad och ogillar att jag är så planerande. Jag försöker ju bara att skapa möjligheter för oss att spendera mer tid tillsammans som ett par igen, och jag blir frustrerad över hans impulsiva handlingar som inte alls går ihop med vårt familjeliv utan gör att antingen jag eller barnen blir lidande. Hur kan vi någonsin hitta tillbaka till varandra om vi inte ens kan sitta ner och diskutera våra framtidsplaner?"

Fredrik 

"Igår uppstod en onödig konflikt mellan oss igen. Jag hade glömt att informera Sara om att en kompis hade föreslagit att vi skulle prova på klättring, och jag vet att hon blir stressad när jag tar beslut utan att rådfråga henne först. Men jag tänkte att det var tidigt på dagen ändå och att jag skulle hinna tillbaka för att hjälpa till med kvällsrutinerna. Dessutom fanns det matrester från dagen innan, så hon skulle inte behöva laga mat ändå. Jag inser att jag kan vara lite för spontan ibland, men denna gång hade jag verkligen tänkt på henne och barnen. Jag tycker att Sara har blivit så rigid med all planering på sistone, och vi kan aldrig göra något spontant längre. Det tar bort charmen när allt måste vara planerat och förberett månader i förväg. Ofta går det ju att lösa saker även med kortare varsel, och att spendera tid tillsammans borde inte behöva vara så stort och uppstyrt som Sara gör det till. Jag känner mig nästan pressad när hon börjar planera, som om det tar bort glädjen och gör det mindre roligt på något sätt. Dessutom är hon så negativ när jag kommer med förslag, och det känns orättvist. Varför ska bara hon få bestämma vad vi ska göra tillsammans?"

Förändring och acceptans

När problem i en relation växer är det inte ovanligt att båda parterna känner en önskan om att deras perspektiv är det korrekta och att det är deras partner som behöver förändras för att relationen ska fungera bättre. Detta kan skapa en känsla av motsättning och frustration, där varje part försöker påverka den andra att anpassa sig till deras synsätt. Tyvärr kan detta ibland leda till att olikheterna förstärks, särskilt när kommunikationen präglas av höjda röster, otrevliga anklagelser och minskad förståelse för varandra.

En grundläggande insikt som kan vara till hjälp i sådana situationer är att en acceptans för den andra personens individuella egenskaper och beteenden kan bidra till en mer harmonisk relation. Att kunna se och acceptera sin partners unika personlighet och att vara villig att kompromissa när det är möjligt kan skapa en atmosfär av ömsesidig respekt och förståelse.

Förändringar i en relation kräver ofta en aktiv och medveten insats från båda parter. Att arbeta med en parterapeut kan vara ett effektivt sätt att navigera genom dessa utmaningar och förbättra kommunikationen och förståelsen mellan parterna. Parterapi kan erbjuda en trygg och stödjande miljö där par kan utforska och adressera sina bekymmer på ett konstruktivt sätt.

Genom att delta i parterapi kan par lära sig att förbättra sin kommunikation, utveckla sina konflikthanteringsfärdigheter och lära sig att uttrycka sina behov och önskemål på ett konstruktivt sätt. Genom att aktivt arbeta med dessa områden kan par skapa en starkare och mer tillfredsställande relation som kan övervinna hinder och motgångar på vägen.

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Parterapi i centrala Göteborg

Exempel på utmaningar i relationer

"Jag har rätt!"

Varför känns det som att jag är den enda som kämpar för att hålla ihop allt och se till att vår relation fungerar? Varför verkar det som att mina ansträngningar aldrig uppskattas eller är tillräckliga för henne? Om hon bara kunde förstå och göra en insats själv skulle vår relation vara så mycket bättre...

I relationer där irritation och konflikter är vanliga, är det inte ovanligt att båda parterna känner sig precis så här - undrande varför det är enbart de själva som verkar anstränga sig. Små vardagliga irritationer kan snabbt eskalera till onda cirklar som leder till fler konflikter och mindre närhet. Det kan handla om allt från att stekpannan inte diskas direkt efter maten till att man inte får den uppmärksamhet man behöver efter en tuff dag på jobbet.

Särskilt under småbarnsåren kan det vara svårt att prioritera varandra och hitta tid för att lyssna och förstå varandras behov. I dimman av trötthet och vardaglig logistik kan det vara svårt att se och uppskatta de ansträngningar ens partner gör för att hålla allt flytande. Ju mer man fokuserar på det som irriterar eller känns orättvist, desto lättare blir det att känna att ens partner borde göra mer...

Forskning visar att lyckliga relationer kännetecknas av ömsesidig acceptans och en vilja att kompromissa om olikheter. Men hur når man dit när man är trött, frustrerad eller ledsen, och vardagen med barn inte alltid är så idyllisk som man hade hoppats på?

Upptäck hur ni kan bryta de destruktiva cirklarna och vårda varandra istället för att ständigt kämpa för förändring i vår bok "Må bra som förälder". Ta steget mot en mer harmonisk relation genom att lära er att ta hand om varandra på ett mer empatiskt sätt.

Att ha autism i en relation

Att navigera i en kärleksrelation där en eller båda parter har autism kan vara utmanande och kräver förståelse och anpassning från båda sidor. Autism, med sina svårigheter i socialt samspel, kommunikation och flexibilitet, kan påverka relationen på många sätt. Symtomen varierar, vilket innebär att varje relation kan ha sina unika utmaningar.

För den som har autism är det viktigt att kommunicera öppet med sin partner om hur diagnosen påverkar ens liv och relationen. Det handlar om att vara ärlig om sina behov och svårigheter, samtidigt som man är lyhörd för sin partners perspektiv och behov.

För partnern är det avgörande att vara medveten om och förstå hur autism påverkar den andra personen. Att visa empati, tålamod och respekt är grundläggande för att skapa en stöttande och givande relation.

Att acceptera och respektera varandras olikheter är nyckeln till en lycklig relation, oavsett om autism är inblandat eller inte. Genom att lära sig tillsammans om autism, och genom att identifiera och hantera eventuella utmaningar och sårbarheter, kan paret stärka sin relation och skapa en trygg och harmonisk miljö för varandra. Det handlar också om att hitta en balans mellan behovet av rutiner och struktur, och möjligheten att vara flexibel och spontan när det behövs.

Samtidigt är det viktigt att både den som har autism och partnern får den återhämtning och tid för sig själva som de behöver för att må bra i relationen. Genom att prioritera varandras välbefinnande och vara öppna för att lära och växa tillsammans kan paret bygga en stark och hållbar relation som övervinner alla hinder som autism kan innebära.

  Vem ska få bestämma ikväll?

  I vårt jobb som psykologer och parterapeuter möter vi massor av par från alla delar av Göteborg där relationen är som en evig förhandling. Vem får äta den sista chokladbiten? Vem ska byta blöja den här gången? Och viktigast av allt: vem bestämmer vad vi ska titta på på Netflix ikväll?

  En fråga vi brukar ställa till våra klienter, och ibland får det verkligen hjärnan att spinna runt, är: "Men vilken sorts partner vill du vara egentligen?" Svaren vi får brukar vara ett riktigt smörgåsbord av önskningar: någon som är alltid där, någon som gör en glad, någon som är som en kombination av superhjälte och personlig cheerleader.

  I en relation där det kanske inte riktigt klickar som det borde - där man till och med kanske har tagit modet till sig att söka hjälp och stöd i parterapi - kan det vara riktigt svårt att vara den där drömpartnern som man så gärna vill vara för den person man ändå valt att leva med.

  Många par vi möter drunknar nästan i ett berg av vardagsstress. Och när vi har mycket i livet är det inte direkt lätt att göra förändringar - det kräver teamwork, tid och kanske lite expertis för att knäcka koden. Men om vi kan sluta tjafsa om vem som har rätt och i stället fokusera på hur vi var och en kan bli den där superpartner vi drömmer om att vara, ja då är vi faktiskt en bra bit på väg!

  Så, om ni bor i Göteborg eller i närheten och behöver vägledning, tveka inte att höra av er till oss för att boka en tid. 

  Leva med olikheter

  Vilka är era största olikheter, och när blir de en källa till irritation i er vardag? I många relationer är det faktiskt så att de drag eller egenskaper hos ens partner som man först fann charmiga eller till och med lockande, kan bli de som irriterar mest när vardagen tar över.

  Kanske var det din partners spontana och äventyrliga sätt som lockade dig till en början, men nu känns det som att varje impulsiva handling bara ställer till problem. Eller kanske du tidigare uppskattade din partners öppenhet och förmåga att prata om känslor, men nu känns det som att det bara leder till onödiga diskussioner om vardagsproblem.

  När livet blir mer komplicerat och stressen ökar, kan de egenskaper hos din partner som tidigare var charmiga, nu kännas irriterande och energitjuvar. Projekten som börjades men aldrig avslutades, eller de konstanta diskussionerna om småsaker, kan kännas överväldigande och frustrerande.

  Att leva tillsammans innebär att ständigt navigera genom olika personligheter och behov. Forskning visar att framgångsrika relationer bygger på acceptans och kompromisser, även om det ibland kan vara svårt att hålla med sin partner.

  Att notera när era olikheter skapar problem är ett första steg mot förbättring. Sedan är det viktigt att välja väg framåt. Ibland kan det innebära att acceptera att ni är olika och att det är en del av ert förhållande. Andra gånger kan det krävas öppen kommunikation för att lösa konflikter och hitta gemensamma lösningar på era olikheter.

  Vi missförstår varandra

  Bristfällig kommunikation är en vanlig utlösare för problem i parrelationer. Att känna sig missförstådd, ha svårigheter med att uttrycka kritik eller att framföra sina behov på ett klart och empatiskt sätt är vanliga problem vi ser som parterapeuter. Kommunikationen är nyckeln till att lösa dessa problem. Det handlar om att uttrycka sig på ett sätt som får den andra att lyssna och att lyssna på ett sätt som får den andra att vilja fortsätta samtalet.

  Här är några tips för att förbättra kommunikationen:

  1. Använd jag-budskap. Istället för att anklaga din partner, fokusera på hur du känner och reagerar. "Jag blir besviken när du inte håller dina löften om att handla mat. Det stressar mig att känna mig ansvarig för allt hemma." Detta kan leda till en mer konstruktiv dialog.

  2. Börja med att lyssna. Ge din partner utrymme att prata utan att avbryta. Visa att du förstår och respekterar deras känslor och upplevelser, även om du inte håller med.

  3. Välj rätt tillfälle. Undvik att ta upp känsliga ämnen när ni redan är stressade eller mitt i en konflikt. Ge er själva tid att lugna ner er och ta upp problemet på ett lugnt och sansat sätt.

   Vi bråkar på semestern

   Semester bär inte bara med sig tankar om avkoppling och njutning, för många par är det också en tid då sprickorna i relationen blir alltför tydliga. Det är en paradox, att förväntningarna på en gemensam semester är höga, men när de inte infrias, blir besvikelsen desto större. Under semestern spenderar man mer tid tillsammans än vanligt, vilket kan förstärka de problem som redan finns i relationen. Istället för att skapa harmoni och närhet, kan semestern bli en tid då de djupa klyftorna mellan er blir alltför påtagliga.

   Det är en tid då man har möjlighet att tänka och reflektera över relationen utan vardagens distraktioner. Att se andras perfekta semestermoment på sociala medier kan förstärka känslan av att ens eget förhållande inte mäter sig. Det är lätt att känna sig ensam och osäker när man jämför sitt eget liv med andras idealiserade bilder.

   De konflikter som uppstår under semestern kan vara en förlängning av de teman som återkommer i er relation. Olikheter i behov av närhet och avstånd, ansvar och rutiner kan bli mer påtagliga när ni spenderar mer tid ihop. För småbarnsfamiljer är semestern inte en paus från vardagen utan snarare en intensifiering av den. Kampen med vardagens logistik blir än mer påfrestande när ni försöker anpassa er till nya miljöer och rutiner.

   Semestern kan vara en tid då klyftorna i er relation blir alltför svåra att ignorera, och det är ofta då tankarna på separation och skilsmässa blir som tydligast.

   Wennerdal & Zelleroth Psykologi

   Parterapi i centrala Göteborg

   Vi är Helga & Clara, legitimerade psykologer och författare med lång erfarenhet av KBT, parterapi och neuropsykiatrisk utredning. Som psykologer har vi jobbat både med vuxna och barn. Vi är utbildade i KBT, Unified Protocol, parterapi och mindfulnessbaserad kognitiv terapi, samt har erfarenhet från chefs- och ledarskapsuppdrag. Vi är författare till boken "Må bra som förälder - Psykologernas strategier för småbarnsåren". Få hjälp av psykolog på vår privata mottagning i centrala Göteborg. Läs mer om oss. 


   Wennerdal & Zelleroth Psykologi

   Lasarettsgatan 1, 411 19 Göteborg

   Spårvagn/Buss: Domkyrkan & Järntorget

   Tåg: Göteborg Centralstation

   Bil: P-hus Kungsgaraget och gatuparkering

   Nära till bra förbindelser även från Mölndal, Partille, Kungälv, Härryda, Ale, Öckerö, etc

   Instagram: Kärlekspsykologerna: @karlekspsykologerna

   Facebook: Birds Relations @birdsrelations

   Wennerdal & Zelleroth Psykologi

   Parterapi i centrala Göteborg


   Ensamhet i parrelationer är ett vanligt problem som många människor stöter på. Trots att man är i en relation och lever tätt tillsammans med en partner som man vet i grunden bryr sig om en kan man känna sig ensam. I det här inlägget kommer vi beskriva lite närmare vilka faktorer som kan bidra till känslan av...

   Att ha autism och vara i en kärleksrelation kan ibland vara utmanande, både för dig som själv har autism eller för dig som lever med en partner med autism. Autism kännetecknas av svårigheter med socialt samspel, kommunikation och flexibilitet i tänkande och beteende. Det kan också innebära ett behov av rutiner och struktur för att känna sig trygg....

   Är du en person som inte kan ha sex om du inte också känner dig känslomässigt nära din partner? Upplever du att din sexlust försvinner när ni bråkar om hushållssysslor eller inte har tillräckligt med tid för att prata med varandra? Eller är du istället typen som känner ett avstånd mellan er om ni inte har haft sex...