Neuropsykiatrisk utredning

Privata psykologer i Göteborg

Hej!

Funderar du på om du har ADHD, ADD eller autism? Vi kan hjälpa dig med en fullständig utredning av dina problem. Hör av dig för att boka tid för bedömning. 

Välkommen till oss! 

/ Clara & Helga

Så här går en NP-utredning hos oss till

Boka tid

Du kan kontakta oss på info@wzpsykologi.se för att boka tid. Vi försöker alltid erbjuda dig tid för att påbörja utredningen så snart som möjligt. 

Ofta kan du på sidan Boka tid se datum och tid för de första möjliga tider vi har tillgängliga.

Första besöket

Vi ses på vår privata mottagning centralt i Göteborg.

Första gången gången vi ses kommer du att träffa din psykolog som kommer att ställa frågor både om hur det fungerar för dig nu och hur det varit tidigare i livet. 

Om vi bedömer att det inte finns skäl att påbörja en NP-utredning så betalar du bara för ett 45 min individuellt samtal. Aktuella priser finns på sidan Vanliga frågor. Du har all möjlighet att själv välja att inte påbörja utredningen om du av någon annan anledningen inte tycker att det känns rätt eller vill avvakta. 

Om vi bedömer att det finns skäl att påbörja en utredning och du önskar gå vidare så bokar vi tider. Ofta är vi flexibla med tider, vi kan erbjuda flera kortare pass eller halv-eller heldagar utifrån vad du föredrar. 

Drogscreening

En förutsättning för att göra en neuropsykiatrisk utredning är drogfrihet de senaste 6 månaderna. En drogscreening (via urinprov) ingår alltid i utredningen, och vi hjälper dig att boka tid för detta. 

Om du använt droger de senaste 6 månaderna rekommenderar vi istället att du vänder dig till psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Kartläggning av psykolog

Din psykolog kartlägger genom intervjuer hur väl dina symtom överensstämmer med diagnoskriterierna. Frågorna handlar om exempelvis uppmärksamhetsförmåga, koncentration, rastlöshet, hyperaktivitet, impulsivitet, rutinbundenhet och social förmåga (beroende på frågeställning). 

Psykologisk testning

Du kommer att genomgå omfattande testning som tydliggör svårigheter, men också dina styrkor. Vi använder oss av testet WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale) som är ett standardiserat och välanvänt test. Du behöver inte förbereda dig på något sätt inför testningen och den görs tillsammans med din psykolog på mottagningen. 

Anhörigintervju

En eller flera anhöriga till dig kommer att intervjuas för att psykologen ska få en bredare bild av ditt fungerande. Oftast är en förälder, om sådan finns att kontakta, att rekommendera då vi särskilt vill veta mer om hur det var för dig tidigare i livet. Men det kan också gälla någon som lever tillsammans med dig idag, till exempel en partner. 

Specialistläkare i psykiatri

I slutet av utredningen kommer du att träffa en erfaren specialistläkare i psykiatri, Gunnar Rylander, som också kommer att göra en bedömning avseende dina svårigheter. Inga blodprov kommer att tas vid läkarbesöket. 

Resultat och utlåtande

När NP-utredningen är avslutad kommer du att få ett skriftligt utlåtande över utredningen av din psykolog. I utlåtandet framkommer eventuell diagnos och den information som framkommit under utredningen.

Utlåtandet är i första hand utformat för dig, men det kan även utgöra ett värdefullt underlag i kontakten med andra vårdgivare, skola/högskola eller din arbetsgivare. 

Efter NP-utredningen

På vår psykologmottagning erbjuder vi dig gärna fortsatt stöd för dina utmaningar. Vi hjälper dig med kognitiv beteende terapi (KBT) och samtal. 

Om specialistläkaren bedömer att du kan bli hjälpt av mediciner kommer specialistläkaren att kunna hjälpa dig med det.

Startsida / Neuropsykiatrisk utredning

Neuropsykiatrisk mottagning i Göteborg

Vi erbjuder neuropsykiatrisk utredning av vuxna (även kallat NPF-utredning) vid misstanke om ADHD, ADD eller autism (AST/ASD/Aspergers syndrom). Samarbete mellan leg psykolog och specialistläkare i psykiatri. Privat mottagning i Göteborg. 

En neuropsykiatrisk utredning innebär att din psykolog tillsammans med dig tar reda på om svårigheter eller symtom hos dig kan förklaras av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som ADHD, ADD eller autism. Vi samarbetar med en erfaren specialistläkare i psykiatri för att på bästa sätt kartlägga problembilden samt dina styrkor och svårigheter i vardagen. Vårt mål är att du genom en neuropsykiatrisk utredning ska få en ökad förståelse och kunskap om hur du fungerar, för att på egen hand eller med rätt hjälp kunna må bättre och få en bättre fungerande vardag.

Vi hjälper även till med behandling (KBT vid ADHD/ADD) och hänvisningar vidare för rätt typ av hjälp.

Kontakta oss via bokningsformuläret för intresseanmälan. 

ADHD/ADD

ADHD betyder hyperaktivitets- och uppmärksamhetsstörning. Det innebär svårigheter med att koncentrera sig och fokusera uppmärksamheten, och man kan vara impulsiv och överaktiv. Man kan också ha svårt enbart med uppmärksamhet och minne, så kallad ADD. När man har blivit diagnostiserad med en neuropsykiatrisk funktionsnedstättning (NPF) kan den typ av stöd man erbjuds se olika ut beroende på behov. Läs mer om ADHD/ADD.

Autism

Autism är, precis som ADHD och ADD, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som innebär att man har ett fungerande som i vissa avseenden avviker från normen. Vid autism finns svårigheter framför allt med socialt samspel och social kommunikation. Autism kan se olika ut för olika personer och har ingenting att göra med med hur lätt man har för att lära sig saker. Vid neuropsykiatrisk utredning av autism hos vuxna handlar det ofta om en lindrigare variant, så kallad högfungerande autism. Läs mer om autism.

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Neuropsykiatrisk utredning i Göteborg

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till? 

Vi utför neuropsykiatrisk diagnostik i Göteborg.
Vi utför neuropsykiatrisk diagnostik i Göteborg.

I en neuropsykiatrisk utredning ingår alltid en omfattande intervju av dig samt av en nära anhörig. Genom intervjuerna kartlägger din psykolog hur olika förmågor som till exempel koncentration, uppmärksamhet, impulskontroll och socialt samspel har fungerat för dig genom livet. Vi går också igenom hur eventuella svårigheter avseende exempelvis hyperaktivitet, rastlöshet, att komma igång med aktiviteter eller att förhålla sig till förändring påverkat dig.

I en neuropsykiatrisk utredning hos oss ingår alltid psykologisk testning samt en bedömning av en specialistläkare i psykiatri.

Efter att utredningen avslutats går vi tillsammans igenom resultatet vid en återgivning. Du får även ett skriftligt utlåtande av din psykolog där vi sammanställer den information som framkommit och tar ställning till diagnos. Utlåtandet är i första hand utformat för dig, men det kan även utgöra ett värdefullt underlag i kontakten med andra vårdgivare, skola/högskola eller din arbetsgivare.

Effektiv utredning 
Privat psykologmottagning i centrala Göteborg. Se Vanliga frågor för aktuellt pris.

Drogfrihet är en förutsättning för NP-utredning. Vid droganvändning de senaste 6 månaderna, vänd dig i första hand till psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Mer om neuropsykiatrisk utredning

Neuropsykiatrisk utredning - Vad är det och varför behövs det?

En neuropsykiatrisk utredning är en omfattande undersökning av kognitiva och psykologiska funktioner som är relaterade till hjärnans funktion. Denna typ av utredning används ofta för att bedöma neuropsykiatriska tillstånd, såsom ADHD, autism och inlärningssvårigheter.

Under en neuropsykiatrisk utredning genomförs en rad olika tester och bedömningar som syftar till att identifiera eventuella neuropsykiatriska tillstånd eller kognitiva svårigheter som kan påverka en persons dagliga liv. Tester kan inkludera kognitiv testing, neuropsykologiska tester, beteendebedömningar och intervjuer.

Varför är en neuropsykiatrisk utredning viktig?

En neuropsykiatrisk utredning kan ge svar på frågor om varför en person har svårt att lära sig, arbeta eller samspela socialt. Utredningen kan också bidra till att ge rätt diagnos för att hjälpa till att välja rätt behandlingsalternativ.

Det är viktigt att komma ihåg att en neuropsykiatrisk utredning inte bara handlar om att få en diagnos. Utredningen kan också ge värdefull information om en persons styrkor och svagheter samt förslag på stöd och anpassningar som kan hjälpa personen att fungera bättre i vardagen.

Vem behöver en neuropsykiatrisk utredning?

En neuropsykiatrisk utredning kan vara till hjälp för personer i alla åldrar som upplever svårigheter relaterade till kognition, inlärning, beteende och emotionella funktioner. Det kan yttra sig som svårigheter med koncentration och uppmärksamhet, impulskontroll, hyperaktivitet, rastlöshet eller socialt samspel.

Det är vanligt att personer med neuropsykiatriska tillstånd med tiden drabbas av sekundära svårigheter i form av ångest, nedstämdhet eller missbruksproblematik. För att minska risken för detta är det viktigt att identifiera de neuropsykiatriska svårigheterna och kunna erbjuda rätt hjälp.

Vi använder oss av en helhetssyn som inkluderar tester, intervjuer och observationer för att få en omfattande bild av en persons kognitiva och psykologiska funktioner. Vi är också engagerade i att ge stöd och rådgivning till personer och familjer som behöver hjälp och vägledning.

Upplevelse av att göra en neuropsykiatrisk utredning

"Jag hade haft svårigheter med koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet i många år. I hela mitt liv hade jag känt mig annorlunda jämfört med mina vänner och familj. Efter att ha hört om adhd och läst om symptomen på nätet bestämde jag mig för att söka hjälp.

Jag kontaktade en psykolog med önskemål om neuropsykiatrisk utredning för adhd och var ganska nervös inför processen. Men min psykolog och läkare var verkligen professionella och vänliga och gjorde mig bekväm från början.

Utredningen började med en omfattande intervju där jag fick berätta om mina svårigheter och erfarenheter. Sedan fick jag göra olika tester och frågeformulär som mätte mina kognitiva funktioner, mina sociala och emotionella funktioner, och mina beteende- och uppmärksamhetsmönster.

Under testerna fick jag göra olika uppgifter som att lösa problem och komma ihåg information. Jag kände mig ganska stressad under testerna, men det var till stor hjälp att ha min psykolog vid min sida.

Efter att alla tester var klara, diskuterade psykologen mina resultat med mig och min familj och gav mig en diagnos, adhd. Att få en adhd-diagnos var inte lätt, men det gav mig också en känsla av lättnad att veta vad som hade orsakat mina svårigheter.

Nu är jag på väg att få rätt behandling och stöd, som medicinering och terapi. Även om det var en utmaning att genomgå en neuropsykiatrisk utredning, är jag tacksam för att ha gjort det och har hopp om att min framtid kommer att vara mycket ljusare."

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Neuropsykiatrisk utredning i Göteborg

Autism och relationer

Att navigera genom kärleksrelationer när en person har autism kan vara en komplex och ibland utmanande resa, krävande tålamod, förståelse och en vilja att anpassa sig till varandras unika behov och sätt att kommunicera. Autism, som ett spektrumtillstånd, tar många former och kan visa sig på olika sätt hos olika individer. Det kan inkludera svårigheter med socialt samspel, känsligheter för sinnesintryck och en stark strävan efter rutiner och struktur för att känna sig trygg.

I en kärleksrelation kan dessa aspekter av autism presentera specifika utmaningar. Till exempel kan kommunikationssvårigheter göra det svårt att uttrycka känslor och behov, vilket kan leda till missförstånd och frustration för både den autistiska personen och deras partner. Sociala interaktioner kan också vara komplicerade, med olika behov av social stimulans och återhämtning som kan orsaka spänningar om de inte balanseras på ett tillfredsställande sätt.

För att underlätta dessa utmaningar är ömsesidig förståelse och kommunikation av yttersta vikt. Att acceptera och respektera varandras olikheter är grundläggande för att skapa en trygg och harmonisk relation. Det kan också vara till hjälp att tillsammans lära sig mer om autism och hur det påverkar både den autistiska personen och deras partner. Genom att utbilda sig själva och arbeta tillsammans för att identifiera och hantera eventuella sårbarheter kan paret stärka sin relation och skapa en känsla av samhörighet och förståelse.

Rutiner och struktur kan vara en viktig del av att skapa stabilitet och förutsägbarhet i vardagen, men det är också viktigt att vara flexibel och öppen för förändringar när det behövs. Att kommunicera öppet och ärligt om ens behov och gränser, samt att ge varandra tillräckligt med tid och utrymme för återhämtning och egentid, kan också bidra till att upprätthålla en hälsosam och balanserad relation.

Det är viktigt att komma ihåg att varje relation är unik och att det inte finns någon enkel lösning för att navigera genom de utmaningar som autism kan medföra. Genom att arbeta tillsammans, kommunicera öppet och visa varandra empati och respekt kan par som lever med autism skapa en stark och meningsfull relation som berikar både deras liv.

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Neuropsykiatrisk utredning i Göteborg

ADHD/ADD hos kvinnor

ADHD hos kvinnor har historiskt varit ett underbeforskat område, något som har lett till att många kvinnor inte fått rätt diagnos eller behandling. Symptomen för ADHD kan skilja sig åt mellan könen, vilket innebär att kvinnor ofta uppvisar mindre uppenbara tecken jämfört med män, som hyperaktivitet. Kvinnor med ADHD kan istället ha mer av internaliserande symtom som nedstämdhet, ångest, dagdrömmeri och organisatoriska svårigheter. Denna skillnad i symtom kan leda till att deras ADHD ofta missas eller misstolkas som något annat, till exempel ångest eller depression. Det är vanligt att kvinnor med adhd kommer till utredning senare i livet och efter upprepade episoder av utmattning.

Kvinnor som utreds för ADHD får ofta diagnosen ADD, det vill säga Adhd men utan uttalad hyperaktivitet/impulsivitet). Detta beror på att även om många kvinnor med ADHD uppvisar vissa drag av hyperaktivitet eller impulsivitet, tenderar dessa symtom att vara mindre framträdande jämfört med män. Kvinnors hyperaktiva och impulsiva beteenden kan yttra sig annorlunda, som känslomässig överreaktion, sexuell riskbenägenhet eller inre rastlöshet, vilket kan vara svårare att observera utifrån. Det är viktigt att även uppmärksamma mer subtila symtom på överaktivitet och impulsivitet varför frågor i diagnostiska intervjuer kan behöva anpassas/justeras för att inte missa dessa. På vår mottagning har vi god kunskap om och är väl uppdaterade på de senaste rönen inom ADHD.

Lotta Borg Skoglund, en framstående läkare och forskare inom psykiatri, har betonat vikten av att förstå könsspecifika skillnader i ADHD. Hon har uppmärksammat att kvinnor med ADHD ofta utvecklar coping-strategier för att maskera sina svårigheter, vilket kan försvåra diagnostiseringen ytterligare. Skoglunds forskning och föreläsningar har bidragit till att öka medvetenheten om dessa frågor och förbättra diagnosmetoderna för att inkludera en bredare spektrum av symtom och beteenden. Vidare har hon uppmärksammat att kvinnor med adhd verkar lida värre av PMS-relaterade problem i form av bland annat sämre självkänsla och ökad impulsivitet och att PMS också kan intensifiera adhd-symtomen. Vi kan varmt rekommendera Lotta Borg Skoglunds bok "Adhd - från duktig flicka till utbränd kvinna".

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Neuropsykiatrisk utredning i Göteborg

Vi är Helga & Clara, legitimerade psykologer och författare med lång erfarenhet av KBT, parterapi och neuropsykiatrisk utredning. Som psykologer har vi jobbat både med vuxna och barn. Vi är utbildade i KBT, Unified Protocol, parterapi och mindfulnessbaserad kognitiv terapi, samt har erfarenhet från chefs- och ledarskapsuppdrag. Vi är författare till boken "Må bra som förälder - Psykologernas strategier för småbarnsåren". Få hjälp av psykolog på vår privata mottagning i centrala Göteborg. Läs mer om oss. 


Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Lasarettsgatan 1, 411 19 Göteborg

Spårvagn/Buss: Domkyrkan & Järntorget

Tåg: Göteborg Centralstation

Bil: P-hus Kungsgaraget och gatuparkering

Nära till bra förbindelser även från Mölndal, Partille, Kungälv, Härryda, Ale, Öckerö, etc

Instagram: Kärlekspsykologerna @karlekspsykologerna

Facebook: Birds Relations @birdsrelations

Wennerdal & Zelleroth Psykologi

Neuropsykiatrisk utredning i Göteborg

Semester innebär inte bara härlig ledighet; för många är det också en tid då relationen sätts på prov. Lite konstigt kan tyckas, visst borde väl gemensam ledighet stärka relationen snarare än att skapa konflikter? Men kanske är inte så märkligt ändå. På semestern tillbringar man mer tid ihop än i vardagen, dessutom är förväntningarna ofta höga...


Ensamhet i parrelationer är ett vanligt problem som många människor stöter på. Trots att man är i en relation och lever tätt tillsammans med en partner som man vet i grunden bryr sig om en kan man känna sig ensam. I det här inlägget kommer vi beskriva lite närmare vilka faktorer som kan bidra till känslan av...

Att ha autism och vara i en kärleksrelation kan ibland vara utmanande, både för dig som själv har autism eller för dig som lever med en partner med autism. Autism kännetecknas av svårigheter med socialt samspel, kommunikation och flexibilitet i tänkande och beteende. Det kan också innebära ett behov av rutiner och struktur för att känna sig trygg....